AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - SPOE - Zorg-&ZorgAdviesTeam

Zorg-&ZorgAdviesTeam

Zorgteam

De leerlingenzorg van de basisschool heeft als kernelement de periodieke leerlingenbespreking door groepsleerkracht, intern begeleider, collegiaal consulent van het Steunpunt Onderwijszorg en orthopedagoog van de schoolbegeleidingsdienst. Daar worden de leerlingen besproken die op een of andere manier met problemen te maken hebben en wordt de actie bepaald die nodig is om problemen het hoofd te bieden. Soms hebben problemen duidelijk alleen betrekking op de vorderingen en het leerproces op school en ligt de oplossing vooral op het didactische vlak. De te ondernemen actie verloopt dan volgens de lijnen en afspraken zoals die gelden binnen het Steunpunt Onderwijszorg.

In een groot aantal gevallen echter zijn er ook psychosociale kanten aan het probleem en is er sprake van belemmerende factoren in de thuisomgeving. In dat geval moet de school andere hulpbronnen kunnen aanboren. Dat kan door het inrichten van een Zorgteam.

Daarbij zijn aan de hiervoor geschetste kern van de leerlingenzorg twee disciplines structureel toegevoegd: het (school)maatschappelijk werk en de schoolverpleegkundige van jeugdgezondheidszorg. Deze laatste wonen regelmatig (ongeveer vier keer per jaar) het overleg bij en zijn inzetbaar zodra de problematiek uitstijgt boven het didactische niveau.

Voor IB’ers is het fijn om op één moment alle belangrijke disciplines aan tafel te hebben.
De disciplines in het Zorgteam vullen elkaar goed aan en samen zijn ze in staat aan de hulpvragen van zorgkinderen tegemoet te komen.

In Enschede zijn scholen in 2007 in samenwerking met de gemeente, GGD, dienst maatschappelijk werk en Steunpunt Onderwijszorg begonnen met het inrichten van zorgteams .

Nu heeft elke school zo’n team.
In een zorgteam hebben de volgende deelnemers zitting:
.de interne begeleider van de school (voorzitter(
.de collegiaal-consulent van Steunpunt Onderwijszorg
.de maatschappelijke werkende
.de schoolverpleegkundige.

In een Zorgteam worden kinderen besproken met psychosociale problemen en problemen in de thuissituatie die niet door de school alleen kunnen worden opgelost. Samen met schoolmaatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg overleggen IB’er en collegiaal consulent over deze zorgkinderen en stippelen een traject uit.

Een ZT grijpt zo licht, zo dichtbij en zo snel mogelijk in om erger te voorkomen. Omdat verschillende disciplines aan één tafel zitten zijn de lijnen kort en kan er snel tot actie worden overgegaanZORG ADVIES TEAM.
Het Steunpunt Onderwijszorg beschikt over een bovenschools zorgteam: het ZorgAdviesTeam.
Het ZAT is ontstaan in samenwerking met de gemeente Enschede, WSNS 0803, Bureau Jeugdzorg, SMD, GGD en REC cluster 4.

In het ZAT zijn de volgende disciplines aanwezig: orthopedagogen van Steunpunt Zorg, orthopedagogen van REC-cluster 4 scholen, jeugdarts, vertegenwoordiger van bureau Jeugdzorg en een maatschappelijk werkende van SMD.

In het ZAT kunnen leerlingen besproken worden met complexe en/of diffuse problematiek.

aanvraag bespreking in het ZAT.
Voor bespreking van een leerling in het ZAT zijn procedures opgesteld:
.bespreking in de Driehoek en bespreking in het Zorgteam
.schriftelijke toestemming van de ouders
.insturen van het aanvraagformulier ZAT. Belangrijk hierbij is, dat de aanvragen gerichte handelingsvragen opgesteld voor het ZAT.
.de interne begeleider wordt uitgenodigd om in de bijeenkomst met het ZAT de problematiek en de vragen nader toe te lichten.
handleiding zorgteam en zorgadviesteam < basisondersteuning en extra ondersteuning Medewerkers >