AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - SPOE - Organisatie Spoe

Organisatie Spoe

De organisatie van Steunpunt Passend Onderwijs Enschede

1. bestuur: beleidsbepalend
2. stuurgroep onderwijszorg: beleidsvoorbereidend
3. resonansgroep onderwijszorg: beleidsadviserend.
het bestuur.
Het bestuur heeft bepaald, dat het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede een belangrijke kern van onderwijsvernieuwing is.

Het bestuur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het financieel, organisatorisch en onderwijsinhoudelijk beleid.

Dit beleid wordt vastgesteld op beleidsvoorstellen van de algemeen coördinator met de Adviesgroep Passend Onderwijs.
Deze adviesgroep laat zich hierbij informeren door de resonansgroep.

• Het bestuur van SPOE is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen gesteld in het Basisondersteuningsprofiel swv2302.
• De algemeen coördinator is verantwoordelijk voor het sturen van de processen in het samenwerkingsverband.
• De resultaat-verantwoordelijkheid ligt bij de schoolbesturen.
• De algemeen coördinator legt verantwoording af, voor de uitvoering van het beleid, aan het bestuur van het samenwerkingsverband.


de algemeen coordinator
Eén van de succesfactoren voor een succesvol zorgbeleid is een effectieve aansturing binnen het verband, waarbij de coördinator een sleutelpositie inneemt.
De positie van de algemeen coördinator is gebaseerd op een vertrouwensrelatie tussen school en Steunpunt Onderwijszorg.

de adviesgroep Passend Onderwijs.
namens Consent: dhr. H.Commelter en E.Rouwenhorst
Namens VCO: mevr. E.Slatius
Namens Openbaar Onderwijs Losser: mevr. N. Olde Agterhuis

De adviesgroep is ondersteunend en adviserend naar de algemeen coördinator.
• De leden van de AdviesgroepPassend onderwijs vertegenwoordigen hun achterban. Een afspiegeling, waarbij de verschillende denominaties, maar ook de verschillende beleidsterreinen vertegenwoordigd zijn.
• De adviesgroepheeft geen lijnfunctie.
• De adviesgroepbestaat uit directeurenvan het samenwerkingsverband.
• De samenstelling van de adviesgroep is dynamisch op basis van kwaliteiten
• De algemeen coördinator is voorzitter van deze adviesgroep.
• de adviesgroep komt minstens 6 keer per jaar bijeen.

de resonansgroep.
mevr. Marianne Drent en mevr. Carla terSligte, Joyce Sueters en
De leden van de resonansgroep vertegenwoordigen de interne begeleiders van het samenwerkingsverband.
De resonansgroep adviseert de algemeen coordinator en de stuurgroep onderwijszorg over de ontwikkelingen in het veld.
< Bestuur basisondersteuning en extra ondersteuning >