AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - SPOE - Bestuur

Bestuur

Bestuur Steunpunt PassendOnderwijs Enschede.

Beleid van de deelnemende besturen
De besturen die deelnemen aan het samenwerkingsverband zullen, waar het hun autonome beleid betreft, zo veel mogelijk het beleid van het samenwerkingsverband swv 2302 versterken en ondersteunen.

SPOE en passend onderwijs.
Met ingang van 01-08-2014 start het nieuwe samenwerkingsverband 2302.
Dit samenwerkingsverband zal zo licht mogelijk worden opgezet. In het samenwerkingsverband zijn alle besturen vertegenwoordigd. Zo komt er geen bovenschoolse coördinator. De middelen moeten zoveel mogelijk naar de werkvloer.

De missie van swv 2302 is, dat we moeten voldoen aan de wettelijke opdrachten van passend onderwijs en dan m.n. het aantal verwijzingen naar sbo en so moet terug. We moeten voldoen aan de verevening.

De uitwerking om hieraan te voldoen, wordt overgelaten aan de deelnemende besturen.
De insteek is, dat de deelnemende besturen zoveel mogelijk in standhouden wat we al hebben en wat werkt.

De schoolbesturen hebben de zorgplicht. De schoolbesturen krijgen hiervoor de middelen, de lichte en de zware zorg middelen. De verdeling van deze middelen vindt plaats op basis van aantal leerlingen.
Een gedeelte van de middelen wordt op niveau van het nieuwe samenwerkingsverband gereserveerd o.a. voor bekostiging van rechtstreekse instroom van leerlingen.

VCO en CONSENT
VCO en CONSENT hebben geen enkele reden om de huidige opzet en werkwijze te veranderen.
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de bekostiging van SPOE, sbo en so.
Bestuur geeft aan, dat minder leerlingen verwezen kunnen worden naar het sbo en minder leerlingen naar het so door:
-flexibele bekostiging
-opstellen van arrangementen
-actief terugplaatsingsbeleid
-actieve samenwerking met het speciaal onderwijs
-primair aandacht voor het versterken van de basiszorg / basisondersteuning.
De scholen zullen hier op aangesproken worden.

Echter bestuur geeft aan, dat kinderen moeten krijgen waar ze recht op hebben.
Belangrijk wordt het opstellen van arrangementen (licht-middel-zwaar). Dit wordt uitgevoerd en bepaald door SPOE.
SWV2302 zal alleen controleren of de procedure correct is gevolgd.

Het toekennen van arrangementen zal ook betekenen, dat er een verandering in leerlingenstroom zal gaan plaatsvinden. De zorgmiddelen kunnen flexibel worden ingezet.
Wat zijn de specifieke onderwijsbehoeften van het kind? Wat kan de school al bieden? Wat kan de school bieden met ondersteuning en begeleiding? Wat is haalbaar voor deze school met deze populatie leerlingen (en leerkrachten)?

De begeleiding en de ondersteuning zullen schoolspecifiek zijn. Het gaat om de breedtezorg.
Bij passend onderwijs gaat het in eerste instantie vooral om het versterken van de basiszorg / basisondersteuning en van de breedtezorg. Het zal dan vooral gaan om het versterken van de leerkrachtcompetenties.


Scholen krijgen de opdracht om zich te ontwikkelen richting het basisondersteuningsprofiel, zoals opgesteld door swv 2302. Echter scholen kunnen ook verder gaan in deze ontwikkeling, het worden dan scholen met een plusarrangement.

Deze ontwikkeling geldt ook voor het speciaal basisonderwijs. Kan het speciale basisonderwijs alle onderwijsarrangementen bieden?


Leden bestuur WSNS

Namens Consent:dhr. Marcel Poppink

Namens VCO: dhr. Jenne Wierstra ,voorzitter.
Organisatie Spoe >