AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - SPOE - basisondersteuning en extra ondersteuning

basisondersteuning en extra ondersteuning

Het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede past haar ondersteuning en begeleiding aan op de nieuwe ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs.

De basisscholen stellen een onderwijszorgprofiel op met als onderdelen: de basisondersteuning en extra ondersteuning.

De begeleiding en de ondersteuning richt zich ook op deze drie niveaus van zorg:
-basisteam
-breedteteam
-diepteteam

De scholen krijgen vaste medewerkers toegewezen, die als opdracht hebben om de handelingsbekwaamheid van de groepsleerkrachten te versterken.

Het Steunpunt Passend Onderwijs werkt met de olgende disciplines :
.orthopedagogen / gz psychologen
.psychodiagnostisch medewerkster
.administratie
.collegiaal-consulenten
.coach passend onderwijs

Elke basisschool werkt met een basisteam. Dit team bestaat uit het onderwijskundig management,de collegiaal-consulent en de coach passend onderwijs.
De orthopedagoog kan worden geraadpleegd voor de basisondersteuning.

Een collegiaal-consulent is een zeer ervaren interne begeleider, afkomstig van een speciale basisschool of van een basisschool.
De coco richt zijn / haar werkzaamheden vooral op ondersteuning en begeleiding van de school en van de groespleerkracht om de handelingsbekwaamheid te versterken.
Het uitgangspunt bij het groepsplan is convergente differentiatie op basis van instructiebehoeften.

Als een leerling herhaald en aantoonbaar onvoldoende profiteert van het onderwijsaanbod, dan kan dit een leerling zijn met specifieke onderwijssbehoeften.
SPOEwerkt met bouwstenen, die zoals de term aangeeft, langzaam wordt opgebouwd middels de oplossingsgerichte aanpak.


De orthopedagogen van het Steunpunt analyseren de aanvraag voor een psychodiagnostisch onderzoek.
Het Steunpunt Onderwijs Passend Onderwijs hanteert hierbij de uitgangspunten van handelingsgericht-proces-diagnostiek.
Handelingsgerichte-proces-diagnostiek (HGPD) richt zich primair op het versterken van de onderwijs-leer-situatie ten behoeve van een kind.
Er wordt gekeken naar belemmeringen, maar vooral naar de mogelijkheden om tot oplossingen te komen.

Een gesprek met de ouders maakt deel uit van het onderzoek.De resultaten van het onderzoek, de conclusie en het advies worden met de school en met de ouders besproken.
basisondersteuning en extra ondersteuning 14-15schema arrangementen passend onderwijs SPOEpresentatie passend onderwijs SPOE 14-15 < Organisatie Spoe Zorg-&ZorgAdviesTeam >