AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - Rekenverbeterplan - Rekenproblemen en eigen leerweg.

Rekenproblemen en eigen leerweg.

eigen leerlweg
Beleid: in principe geen eigen leerweg tot en met groep 5.

Kinderen doen in ieder geval tot en met groep 5 mee met het programma van de groep.
In groep 6 kan na afname van diagnostisch onderzoek en na overleg met het Steunpunt Onderwijzorg besloten worden tot een eigen leerweg.
Dat kan op alle gebieden of op een enkel gebied.
Het meest komt het voor op gebied van rekenen omdat daar veelal technische instructie moet worden gegeven.
Maar het kan ook m.b.t. begrijpend lezen, technisch lezen en spelling.

In het geval dat een leerling op de E5 in groep 5 een D-E score behaald dan zal teruggetoetst worden naar beheersingsniveau en er vindt diagnostisch onderzoek plaats (foutenanalyse).
Er wordt een handelingsplan gemaakt en er wordt vastgelegd op welk niveau het kind bij de volgende toets moet presteren. Deze score wordt vastgesteld op basis van de twee voorafgaande vaardigheidsscores.

convergente differentiatie.

De leerling blijft meedoen met de groep en krijgt volgens het IGDI-model de instructie. Dat betekent voor D en E leerlingen 3 x instructie (verkort-basis-verlengd)

ontwikkelperspectief.

1.
Wordt het verwachte resultaat niet behaald dan wordt het kind aangemeld voor psycho-diagnostisch onderzoek en wordt het ontwikkelperspectief vastgesteld gekoppeld aan het leerrendement en tussendoelen. Er is dan sprake van een officiële eigen leerweg.

Het is in deze gevallen ook mogelijk dat kinderen de rekeninstructie krijgen in de groep passend bij hun niveau.

Als er sprake is van een eigen leerweg op één vakgebied dan moet ook het ontwikkelperspectief op dat gebied vastgelegd worden.

2.
Voor leerlingen die wel het juiste niveau halen op de volgende toets wordt gekeken of het mogelijk is de basisstof versneld aan te bieden zodat kinderen uiteindelijk toch kunnen uitstromen op het niveau van groep 8. Vindt er ergens stagnatie plaats dan is het zaak onderzoek te doen waarmee alsnog een eigen leerlijn vastgesteld kan worden.

CITO-eindtoets.
Alleen kinderen met een officiële, na psycho-diagnostisch onderzoek vastgestelde leerweg kunnen de niveautoets van de Cito-eindtoets maken.

leerstof.
Leerlingen met een eigen leerweg moeten maatschappelijke relevante leerstof aangeboden krijgen.

SLO heeft een publicatie over leerstof voor leerlingen met een eigen leerweg.

www.slo.nl
slo publicatie: fundamentele- en streefdoelen, eigen leerwegkwaliteitskaart zwakke rekenaarsdyscalculieleerlingen met specifieke onderwijsbehoeften < Gevorderd rekenen Rekenproblemen en dyscalculie >