AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - Rekenverbeterplan

Rekenverbeterplan

In het schooljaar 2009-2010 zijn de twee speciale basisscholen en 13 scholen uit het samenwerkingsverband gestart met het rekenverbeterplan.
Het project staat onder begeleiding van Gert Gelderblom.

Zijn visie is de volgende:

1.
Goed rekenonderwijs op de basisschool voldoet aan zes criteria. Wanneer leerkrachten en schoolleiding samen optrekken om die voorwaarden te verwezenlijken, is er een
wereld te winnen. Het aantal rekenzwakke scholen kan drastisch omlaag.
2.
Er is een verband tussen de hoeveelheid tijd die een school besteedt
Zwakke rekenaars hebben vooral behoefte aan extra instructie-en oefentijd.
3.
Het op tijd en geautomatiseerd beheersen van de basisvaardigheden is van groot belang voor de verdere rekenontwikkeling in groep 6 – 8.
4.
Het is essentieel dat jonge kinderen voldoende getalbegrip ontwikkelen en dat leerkrachten voldoende aandacht besteden aan de verschillende telvaardigheden.
5.
Zwakke rekenaars moeten zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en hulp krijgen.
6.
Zwakke rekenaars ontdekken niet zoveel uit zichzelf. Reflecteren op strategieën is niet hun sterkste kant. Ze zijn gebaat bij een gestructureerde aanpak.

De deelnemende basisscholen hebben een rekenverbeterplan opgesteld.
Bij het rekenverbeterplan zijn dezelfde dimensies van toepassing als bij het leesverbeterplan.
.effectief rekenonderwjs: het WAT
.effectief onderwijs: het HOE
.effectief innoveren

Natuurlijk ook bij het rekenen geldt opbrengstgericht werken:
.hoge doelen
.datamuur
.groepsplan

Zie voor veel voorbeelden de kwaliteitskaarten rekenen
www.schoolaanzet.nl
www.rekenpilots.nl

leerlijnen

In het schooljaar 2009-2010 zijn een aantal scholen gestart met het rekenverbeterplan.
Uit de eerste evaluatie komen o.a. de volgende knelpunten naar voren:
.wat is een basisrekenlijn?
.wat zijn perspectief-rijke oplossingsstrategieen?
.wat zijn efficiente didactische aanpakken?

Er komt een nieuwe methode uit - Rekenzeker- die op een aantal van bovenstaande vragen een antwoord geeft.

Deze leerlijnen met strategieen kunnen een leidraad zijn bij het opstellen van een rekenverbeterplan in het schooljaar 2010-2011.

hardop tafels opdreunen.

Enschede scoort met lezen en met rekenen.
Dit is de kop van het artikel over het rekeverbeterplan.
Enschede baart in het hele land al opzien met het leesverbeterplan.
sinds de invoering van het leesverbeterplan drie jaar geleden scoort het leesonderwijs in Enschede tot en met groep 6 boven het landelijk gemiddelde.
Na het leesverbeterplan wordt nu ook een rekenverbeterplan ingevoerd op de Enschedese scholen, met financiele steun van het ministerie van Onderwijs.
Op twaalf scholen wordt daarmee sinds september een proef gehouden.
De resultaten zijn ook hier opzienbarend. "kinderen gaan niet alleen beter rekenen, maar krijgen ook meer zelfvertrouwen. We merken zelfs, dat gedragsproblemen afnemen.
kwaliteitskaart verbetertraject rekenenkwaliteitskaart goed rekenonderwijsleerlijnen rekenenkwaliteitskaart goed rekenonderwijsartikel Tubantia rekenverbeterplanformat groepsplan rekenenpresentatie datamuur en groepsplan rekenenslo publicatie: fundamentele- en streefdoelen, eigen leerweg