AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - PBS

PBS

PBS (Positive Behavior Support)
PBS is een geïntegreerde aanpak voor het beheersen van gedrag op school voor leerlingen in de leeftijd van 4-18 jaar. De onderdelen van het programma zijn gericht op handelen op het niveau van de hele school, van de afzonderlijke groepen en van individuele leerlingen. Ze zijn bedoeld om te gebruiken in combinatie met algemeen bekende preventieprogramma’s en methoden. Het gaat uit van drie pijlers: respect, verantwoordelijkheid en veiligheid.

Bij PBS - Goed gedrag kun je leren! komen technieken aan de orde voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat op school, waarin geen kind wordt uitgesloten en geen leerkracht zonder ondersteuning hoeft door te ploeteren.

Doel van PBS
Het doel van PBS - Goed gedrag kun je leren! is om de leerprestaties te verbeteren door een gezonde sociale omgeving voor de schooljeugd van alle leeftijden te scheppen.

De kern van de PBS aanpak

De volgende zes elementen vormen samen het hart van de PBS aanpak in Nederland.

1. PBS staat voor een schoolbrede aanpak
PBS-scholen werken met een geïntegreerde methodiek voor het stimuleren van gewenst gedrag op school en het creëren van een positief schoolklimaat. De vaste onderdelen van het programma richten zich steeds op drie niveaus: de hele school, de afzonderlijke groepen en de individuele leerlingen.
PBS is een methodiek met een overkoepelende functie. Algemeen bekende preventieprogramma’s en methoden met vergelijkbare uitgangspunten (zoals bijvoorbeeld Taakspel, Kanjertraining, de Vreedzame school en diverse Pestprogramma’s) passen naadloos in de aanpak.

2. Preventie staat centraal
Scholen die aan de slag gaan met PBS voeren een preventief beleid binnen de school, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag bij alle leerlingen. Daarnaast richt de methodiek zich op de behoeften van individuele leerlingen, met als doel alle leerlingen optimaal te laten profiteren van het geboden onderwijs.

3. PBS-scholen maken gedragsverwachtingen concreet, leren gewenst gedrag aan en bekrachtigen dit gedrag systematisch
- De school stelt haar basiswaarden vast en vertaalt deze
naar concreet gedrag.

- Gewenst gedrag wordt structureel aangeleerd, geoefend en
herhaald.

- Gewenst gedrag wordt systematisch bekrachtigd.

- Er zijn duidelijk omschreven consequenties die volgen op
het overtreden van gedragsregels.

4. De PBS-school stuurt op data over het gedrag van de
leerlingen
De school maakt actief gebruik van systematische gegevensverzameling. Om systematisch zicht en toezicht te houden op de ontwikkeling van leerlingen en vroegtijdig te kunnen ingrijpen bij problemen, hanteert de school o.a. incidentenregistratie. Ook gebruikt de school de gegevensverzameling om zicht te krijgen op het PBS-implementatieproces.

5. Er is sprake van partnerschap met ouders en samenwerking met de keten
Het samenwerken met de ouders is een belangrijk onderdeel van de methodiek. De school ontwikkelt manieren om een positieve band met de ouders op te bouwen en met hen samen te werken vanuit gezamenlijke waarden en verwachtingen. Daarnaast richten PBS-scholen zich op korte lijnen met de zorg op het moment dat specifieke hulp nodig is voor leerlingen.

6. PBS wordt geborgd met een kwaliteitssysteem
Wanneer scholen werken met PBS, is er expliciete aandacht voor het borgen van de kwaliteit van de methodiek na implementatie. Hiertoe wordt een systeem voor certificering van scholen ontworpen.
positive behavior systemtubantia ook goed gedrag moet je leren.GROWTH MINDSETpestprotocol