AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - Passend onderwijs - Experiment

Experiment

Passend-onderwijs op het sbo.

Soms zijn er leerlingen op de basisschool, waarbij sprake is van zeer ernstige handelingsverlegenheid. Er is dan sprake van een crisis.
Sedert twee jaar kunnen deze leerlingen meteen worden toegelaten als leerling-passend-onderwijs op het speciaal basisonderwijs.

In andere gevallen is het soms niet duidelijk wat de beste school voor een leerling is. Dan bestaat ook de mogelijkheid van observatie als leerling-passend-onderwijs.

Deze leerling blijft ingeschreven op de basisschool, maar ontvangt les op het speciale basisonderwijs.
De leerling volgt de lessen in een groep behorend bij zijn leeftijd.

Bijzonder aan de passend-onderwijs-groep is de begeleiding en ondersteuning.
Dit wordt geboden door de orthopedagoog (Ria Ploegstra) en door de leerkracht passend onderwijs (Hannita Bulters en Ilona Bijleveld).
Deze leerkrachten ondersteunen de groepsleerkracht in de vorm van co-teaching binnen de groep. Zij stellen de leerkracht in staat om te werken met deze leerling.
De leerkrachten passend onderwijs kunnen ook individueel met leerlingen werken. En zeer belangrijk zij verzorgen de communicatie met de ouders.

Zeer opmerkelijk is, dat 21 van de 30 leerlingen het advies speciaal basisonderwijs hebben gekregen in plaats van een verwijzing naar het speciaal onderwijs.

Selma Schunselaar heeft in het kader van haar masteropleiding een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van dit experiment.

Dit onderzoek bevestigt het positieve effect van de opzet voor de begeleiding van de passend-ondewijs-leerlingen:
-een positieve gedragsbenadering
-een positieve communicatie met de ouders
-de begeleiding van groepsleerkrachten in de vorm van
co-teaching (meer handen in de klas)

Deze resultaten worden nu gebruikt voor de opzet van passend onderwijs in de basisscholen.
Dat betekent dan m.n.:
-toepassen van het zo-zo beleid (korte lijnen, geen nieuwe
vormen van bureaucratie, bundelen van kennis en
expertise)
-toepassen van co-teaching
-preventieve aanpak op scholen door de positieve gedrags-


passend onderwijsgroep
Deze groep is gesitueerd op SBO de Spinaker en SBO de Tender.
Leerlingen, die voor deze groep in aanmerking komen, blijven ingeschreven op de basisschool van herkomst.
Leerlingen van de Passend Onderwijsgroep volgen onderwijs in de reguliere leeftijdsgroep op SBO de Spinaker.

Er is een gespecialiseerde leerkracht aanwezig (Hannita Bulters) die ondersteuning en begeleiding kan geven in de groep.
De passend-onderwijsgroep wordt begeleid door Ria Ploegstra, gz-psychologe.

Het plaatsen van een leerling in deze passend-onderwijs-groep is aan een aantal regels gebonden:
• een aanvraag voor plaatsing in deze passend-onderwijsgroep verloopt altijd via de collegiaal-consulent.
• De leerling moet bekend zijn binnen Driehoeksoverleg en moet bekend en besproken zijn in het Zorgteam
• basisschool kan een beroep doen op Passend-Onderwijs-Groep als er sprake is van zeer ernstige handelingsverlegenheid.
• Formeel is plaatsing in deze passend-onderwijsgroep alleen mogelijk in overleg met het Zorgadviesteam (voorheen Netwerkteam)
• De interne begeleider van de basisschool wordt uitgenodigd om de leerling te bespreken in het Zorgadviesteam. Zorgadviesteam bespreekt, analyseert en adviseert.
• Na advies van het Zorgadviesteam nodigt Henk Commelter de ouders uit voor een kennismakingsgesprek.
• Ieerling kan ook verwezen worden door de PCL, als er twijfels zijn over afgifte van een beschikking. Ook hier wordt het Zorgadviesteam betrokken.
• Plaatsing in de passend-onderwijs-groep is maximaal ½ jaar. De terugrapportage vindt plaats in het Zorgadviesteam.
• Voor leerlingen uit de jaargroepen 7 of 8 is bij zeer ernstige handelingsverlegenheid plaatsing mogelijk in de groep “op de rails” . Deze groep is gesitueerd op so het Schip. Voor plaatsing in deze groep geldt dezelfde procedure.
schema passend-onderijs-groepschema OGW, HGW en Passend Onderwijspresentatie pog 11-02-11