AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - Passend onderwijs

Passend onderwijs

SPOEen passend onderwijs.
Met ingang van 01-08-2014 start het nieuwe samenwerkingsverband 2302.
Dit samenwerkingsverband zal zo licht mogelijk worden opgezet. In het samenwerkingsverband zijn alle besturen vertegenwoordigd. Zo komt er geen bovenschoolse coördinator. De middelen moeten zoveel mogelijk naar de werkvloer.

De missie van 2302 is, dat we moeten voldoen aan de wettelijke opdrachten van passend onderwijs en dan m.n. het aantal verwijzingen naar sbo en so moet terug. We moeten voldoen aan de verevening.

De uitwerking om hieraan te voldoen, wordt overgelaten aan de deelnemende besturen.
De insteek is, dat de deelnemende besturen zoveel mogelijk in standhouden wat we al hebben en wat werkt.

De schoolbesturen hebben de zorgplicht. De schoolbesturen krijgen hiervoor de middelen, de lichte en de zware zorg middelen. De verdeling van deze middelen vindt plaats op basis van aantal leerlingen.
Een gedeelte van de middelen wordt op niveau van het nieuwe samenwerkingsverband gereserveerd o.a. voor bekostiging van rechtstreekse instroom van leerlingen.

VCO en CONSENT
VCO en CONSENT hebben geen enkele reden om de huidige opzet en werkwijze te veranderen.
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de bekostiging van SPOE, sbo en so.
Bestuur geeft aan, dat minder leerlingen verwezen kunnen worden naar het sbo en minder leerlingen naar het so door:
-flexibele bekostiging
-opstellen van arrangementen
-actief terugplaatsingsbeleid
-actieve samenwerking met het speciaal onderwijs
-primair aandacht voor het versterken van de basiszorg / basisondersteuning.
De scholen zullen hier op aangesproken worden.

Echter bestuur geeft aan, dat kinderen moeten krijgen waar ze recht op hebben.
Belangrijk wordt het opstellen van arrangementen (licht-middel-zwaar). Dit wordt uitgevoerd en bepaald door SPOE.
SWV2302 zal alleen controleren of de procedure correct is gevolgd.

Het toekennen van arrangementen zal ook betekenen, dat er een verandering in leerlingenstroom zal gaan plaatsvinden. De zorgmiddelen kunnen flexibel worden ingezet.
Wat zijn de specifieke onderwijsbehoeften van het kind? Wat kan de school al bieden? Wat kan de school bieden met ondersteuning en begeleiding? Wat is haalbaar voor deze school met deze populatie leerlingen (en leerkrachten)?

De begeleiding en de ondersteuning zullen schoolspecifiek zijn. Het gaat om de breedtezorg.
Bij passend onderwijs gaat het in eerste instantie vooral om het versterken van de basiszorg / basisondersteuning en van de breedtezorg. Het zal dan vooral gaan om het versterken van de leerkrachtcompetenties.


Scholen krijgen de opdracht om zich te ontwikkelen richting het basisondersteuningsprofiel, zoals opgesteld door swv 2302. Echter scholen kunnen ook verder gaan in deze ontwikkeling, het worden dan scholen met een plusarrangement.

Deze ontwikkeling geldt ook voor het speciaal basisonderwijs. Kan het speciale basisonderwijs alle onderwijsarrangementen bieden?

structuurwijziging
In het schooljaar 2011-2012 isgestart met het werken in teams:
-het basisteam
-het breedte-team
-het diepte-team

De praktijk.

Uitwerking van de visie voor de praktijk.

De Besturen CONSENT, St. KOE en VCO stellen vast, dat de Steunpunten binnen de samenwerkingsverbanden WSNS een breed draagvlak hebben.
De Steunpunten hebben de deskundigheid ontwikkeld om leerlingen en scholen te begeleiden en daar waar deskundigheid niet aanwezig is, wordt deze elders gehaald.
De Steunpunten van de samenwerkingsverbanden WSNS krijgen de opdracht om de huidige werkwijze te verbreden en te verdiepen:

1. ondersteuning en begeleiding bieden bij het vaststellen, vastleggen en stimuleren van onderwijszorgarrangementen op basisscholen en speciale basisscholen. Het vaststellen en vastleggen van deze onderwijszorgarrangementen moet formeel door het schoolbestuur worden gedaan.

2. het verder inrichten van beide Steunpunten voor eigen samenwerkingsverband als één loketfunctie voor ouders en leerlingen.
De Steunpunten volgen hierbij de voorgenomen wetgeving passend bij de herijking van de zorg.
.voor diagnosticeren en indiceren.
.voor adviseren van leerlingen / ouders en scholen
.voor ondersteunen van leerlingen / ouders
.voor makelen bij verwijzing


Ad 1: onderwijszorgarrangementen
• ondersteuning en begeleiding bieden bij het vaststellen en vastleggen van de onderwijszorgarrangementen van de basisscholen en speciale basisscholen.
Hierdoor worden de verschillende mogelijkheden van de basisscholen en de speciale basisscholen inzichtelijk gemaakt.

De basisscholen hebben verschillende niveaus van onderwijszorgarrangementen.
• de basisscholen en de speciale basisscholen moeten deze
vastgestelde onderwijszorgarrangementen laten vaststellen
en vastleggen door de MR.
• Het Steunpunt bewaakt deze onderwijszorg-arrangementen.
De onderwijszorg-arrangementen worden jaarlijks vastgesteld.
Scholen moeten worden uitgedaagd om passende onderwijs-zorgarrangementen verder te ontwikkelen in het kader van adaptief onderwijs.

Ad 2: één-loketfunctie
• De Steunpunten houden de opdracht om ouders te
ondersteunen bij diagnosticeren, indicering, vaststellen van
onderwijszorgarrangementen en ev. te bemiddelen /
makelen bij bao-bao, bao-sbao, bao-so.
De Steunpunten werken hierbij reeds samen met het
speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs,
maatschappelijk werk en jeugdzorg.
• De Steunpunten moeten een breed overzicht hebben van
de verschillende onderwijszorgarrangementen van de
basisscholen, de speciale basisscholen en de speciale
scholen.
• De Steunpunten kiezen niet, de Steunpunten adviseren
ouders om een school te kiezen passend bij de
onderwijszorg voor hun kind.
schema passend-onderijs-groepdyscalculiedyslexievermoedenomgaan met risicokleuters - Kees Vernooywerkwijze Steunpunt Onderwijszorg en Steunpunt Dyslexiedatamuur en éénzorgroute Yvonne Leenders 25-01-10protocol verlenging groep 1 of groep 2responsiviness to interventionhet moet landen op het bureau van het kind.bezetting basisteam en breedte-teamevaluatie structuurwijziging SPOE