AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - Ouders - Speciaal Basisonderwijs.

Speciaal Basisonderwijs.

Niet alle handelingsplannen kunnen op een verantwoorde wijze worden uitgevoerd door de basisschool. De problemen kunnen te complex zijn.
Soms is specialistische hulp en begeleiding noodzakelijk. Deze specialistische hulp gaat de mogelijkheid van de school te boven.

Het Steunpunt Onderwijszorg werkt nauw samen met twee speciale basisscholen:
SBO de Tender
SBO de Spinaker.

De plaatsing op één van deze speciale basisscholen is aan wettelijke regels gebonden.
Een onafhankelijke commissie beoordeelt of plaatsing op een speciale basisschool een meerwaarde heeft.
Deze commissie heet: de Permanente Commissie Leerlingenzorg

Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijke ambtelijke secretaris.
Drs. H.Peters (voorzitter)
dhr. H.Commelter (secretaris)
Drs. A.Kappen (adviserend lid)


De PCL beoordeelt op basis van de gegevens of een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs voor uw kind noodzakelijk is.

Het speciale basisonderwijs moet onderwijs bieden, dat passend is voor uw kind.

Bij de beoordeling spelen kind- en schoolfactoren een zeer belangrijke rol:

.kindfactoren,  m.n. de ernst en de duur zoals leerrendement, motivatie-problematiek,
sociaal-emotionele ontwikkeling,
persoonlijkheidsontwikkeling.

.schoolfactoren, m.n. de ernst van de
handelingsverlegenheid, de ontwikkelingen
binnen een school w.b. het adaptief onderwijs.

De beoordeling van de aanvraag kan resulteren in:
1. plaatsing op een sbo is noodzakelijk. De basisschool en de ouders krijgen een positieve beschikking.
2. negatieve beschikking. De basisschool en de ouders worden gehoord.
PCL kan een negatieve beschikking geven als PCL denkt aan bao-bao plaatsing of plaatsing op een speciaal onderwijs .
3. aanhouden van de uitspraak. (aanvullende gegevens / onderzoek zijn noodzakelijk)

Wat gebeurt er na een de afgifte van een positieve beschikking.

Bij een positieve beschikking is de PCL van mening, dat speciaal basisonderwijs past bij uw kind.


De speciale basisscholen hebben zich ieder op hun gebied gespecialiseerd. De scholen gaan uit van de specifieke instructie- en ondersteuningsbehoeften die een kind nodig heeft.
Alle leerlingen op de speciale basisscholen hebben hun eigen specifieke onderwijsvraag.

De JORIK-groep is de kleuterafdeling van de twee speciale basisscholen. De JORIK-groep is gehuisvest in het gebouw van SBO de Tender.

SBO de Tender richt zich vooral op leerlingen met in aanleg minder dan gemiddelde capaciteiten. Deze leerlingen moeten op de basisscholen vaak op hun tenen lopen, ze hebben problemen met meerdere vakgebieden, waardoor soms sociaal-emotionele problemen en werkhoudingproblemen kunnen ontstaan.

SBO de Spinaker richt zich vooral op leerlingen met in aanleg gemiddelde capaciteiten, maar waar een groot verschil is ontstaan tussen de feitelijke en de mogelijke leerprestaties.

Na de afgifte van een positieve beschikking gaan de directeuren onderzoeken welke speciale basisschool het best een antwoord kan geven op de specifieke onderwijsvraag van uw kind.

De directeur van deze speciale basisschool neemt dan contact met u op. De directeur maakt met u een afspraak voor een oriënterend bezoek aan de school.
Na dit bezoek kunt u besluiten om uw kind op deze speciale basisschool in te schrijven.

De speciale basisscholen hanteren vier instroom-momenten:
01 augustus, 01 november, 01 januari en 01 april.

Het Speciaal Basisonderwijs is bestemd voor leerlingen voor wie vaststaat, dat zij gedurende enige tijd op deze scholen hun onderwijs ontvangen.
Dit betekent, dat het speciaal basisonderwijs tussenstation en eindstation kan zijn.


Beoordeling van aanvraag van leerlingen buiten het samenwerkingsverband.
voor leerlingen afkomstig van een basisschool of speciale basisschool alleen mogelijk als een beschikking van de PCL van het samenwerkingsverband van herkomst aanwezig is.
kwaliteitseis:
onderwijskundig rapport PCL
beoordelen van de ernst en haalbaarheid
in bepaalde gevallen prevaleert het belang van het kind. Dan kan in overleg met het bestuur van het samenwerkingsverband, het Steunpunt Zorg en de PCL -tijdelijke- maatregelen getroffen worden.
< Documentatie