AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - Leesverbeterplan Enschede - Technisch lezen

Technisch lezen

Goed en vlot kunnen lezen is de basis van het leren.
Daarom wordt in het leesverbeterplan veel aandacht besteed aan het technisch lezen.

Verhogen van het technisch lezen kan door hettoepassen van de drie dimensies van effectief onderwijs.
1. effectief leesonderwijs: het WAT
2. effectief onderwijs: het HOE
3. effectief innoveren.

In het leesverbeterplan staan de doelen vast. Met de basisscholen in Enschede ishet volgende vastgesteld:
.95% van de leerlingen scoren op de Drieminutentoets een
score op niveau vanA-B-C
.95% van de leerlingen lezen eind groep 3 AVI-2, eind
groep4 AVI-5 en eind groep 5 AVI-9

doelen.
De doelen voor begrijpend lezen zijn:
.85% van de leerlingen scoren op niveau A-B-C op de
toetsen voor begrijpend lezen
.65% van de leerlingen scoren op niveauA-B op de toetsen voor begrijpend lezen.

In hetleesverbeterplan wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit en effectiviteit van de instructie.De leesinhoud is evidence-based.
Daarom veel aandacht aan het automatiseren,ook na groep 5.
De praktijk heeft uitgewezen, dathet leesonderwijs onderhoud behoeft. Ook in de groepen 6 tot en met 8 gerichte instructie en oefening voor het technisch lezen.

opbrengstgericht werken

Drie keer per schooljaar worden de leerlingen getoetst: afname van de DMT en AVI.
Het toetsen moet niet beperkt blijven tot het verzamelen en registeren, maar moet leiden tot analyseren, interpreteren en vertalen naar een plan van aanpak.
Dit noemen we data-driven-teaching.
De dat worden geanalyseerd, geinterpreteerd en vertaald naar een plan van aanpak op drie niveaus
1. bovenschools niveau
2. schoolniveau
3. groepsniveau

Belangrijk hulpmiddel hierbij is de datamuur.

stillezen

stillezen
In het leesverbeterplan neemt het stilleesbeleid een belangrijke plaats in. Elke dag wordt op school gestart met 15 minuten stillezen.
De leerling mag een boek kiezen, die zijn interesse heeft.
.twee keer per week een verhalende tekst
.twee keer per week een informatieve tekst
.één keer per week een stripverhaal.

Als de leerlingen stillezen, dan kan de leerkracht met een groepje leerlingen RALFI-teksten gaan oefenen.

Tip: om de leerlingen gemotiveerd te laten, bespreek het stillezen na. Geef voor het stillezen een bepaalde opdracht mee: iets spannends, verdrietig of over een feest, een reis.
Kom hier na het stillezen even op terug.
datamuur

In het leesverbeterplan hebben we fundamentele en streefkwaliteiten vastgesteld voor de beheersing van het AVI-niveau en de Drie-minuten-toets. 
We hebben deze normen met alle scholen in ons samenwerkingsverband afgesproken.
Deze normen voor technisch lezen zijn:
95% een score van A-B-C op de DMT
95% eind groep 3 AVI-2, eind groep 4 AVI-5 en eind groep 5 AVI-9.

In het leesverbeterplan gaat het om doelen stellen en meten hoe het gaat. Maar nog belangrijker is de rol van de groepsleerkracht en dan met name de kwaliteit en effectiviteit van de instructie.

Belangrijk hulpmiddel daarbij is de datamuur. Kinderen krijgen een plekje op de datamuur afhankelijk van hun Cito-scores:
instructieonafhankelijke leerlingen (Cito niveau A en B), instructiegevoelige leerlingen (niveau C) en instructieafhankelijke leerlingen (Cito niveau D en E).

De gegevens op de datamuur vormen de basis voor het groepsplan en de instructiebehoeften van de leerlingen.
De  instructie-onafhankelijke leerlingen krijgen de verkorte instructie
De instructie-gevoelige leeringen volgen de verkorte instructie en de basisinstructie.
De instructie-afhankelijke leerlingen volgen de verkorte instructie, de basisinstructie en de verlengde instructie.

Het IGDI-model is hierbij het organisatorisch model.

Een echte muur?
Wordt de school dan dichtgebouwd met datamuren? Nee, een indeling op papier kan ook zeker op groepsniveau. 
De gegevens van elke groep worden vertaald naar een datamuur op schoolniveau. 

Met de datamuur kan heel doel- en resultaatgericht gewerkt worden. De groepsleerkrachten kunnen op basis van deze datamuur hun lessen voorbereiden. Op directieniveau kunnen besluiten genomen worden over de inzet van formatie en van groepsleerkrachten in bepaalde groepen.


Bespreken met het team
toetsgegevens zeggen niet alleen iets over het niveau van de leerlingen, maar geven ook inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van de instructie. Daarom worden de gegevens met het hele team besproken, in oktober, januari en juni. 

Het gaat er dan om not to blame and to shame. Geen oordeel verbinden aan de resultaten werkt goed. Een leerkracht voelt zich al vervelend genoeg en zal zelf hulp inroepen als de volgende keer de resultaten niet zijn verbeterd. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het leesniveau van goed naar beter te brengen: het zijn onze leesresultaten, het zijn onze kinderen, het is onze school. En successen moet je vieren, met gebak of zo.

De leerkrachten waarderen dat heel erg. Ze zijn door het voortraject bereid om de stap te maken en worden sterk ondersteund door de directeur en ib’er. De leerkracht geeft instructie, niet de voorleesmoeder. Het aanzien van de leerkracht is behoorlijk versterkt.


Meer dan een datamuur
Een datamuur is een formidabele basis voor een groepsplan, maar staat niet op zichzelf. Een hele reeks van didactische en organisatorische maatregelen is nodig om de gestelde doelen te bereiken.
 
Het groepsplan en de leerkrachtvaardigheden zijn enorm belangrijk. We gebruiken het IGDI-model, het interactieve gedifferentieerde directe instructiemodel, dat gebruik maakt van convergente differentiatie.

Ook heeft iedereen een training van Kees Vernooy gehad en een jaar de tijd om het te proberen.
Als scholen of leerkrachten het niet redden worden hulptroepen ‘ingevlogen’ om hen inzicht, uitzicht en ondersteuning te geven. Dat moet je als organisatie goed regelen: Feed your teachers or they will eat your students”, citeert hij Michael Fullan.

Positiever zelfbeeld
En de kinderen?
“We hebben ze veel te veel gepamperd, vooral de kinderen uit achterstandswijken. ‘Als ze het maar naar hun zin hebben, ze hebben het al zo moeilijk’. Nu schieten de resultaten omhoog. Mooier nog, gedragsproblemen nemen af door een positiever zelfbeeld. En ze nemen de ouders mee! 1.9 scholen scoren soms hoger dan 1.0 scholen. Iedereen ziet de resultaten van groep 1 tot en met 8.”

directeur als onderwijskundig leider

In één van de workshops gaf Kees Vernooy de volgende stelling; "toon mij een goede school en ik laat u een goede schoolleider zien."

De directeur is primair verantwoordelijk voor de onderwijs-leerresultaten. 


Directeuren leveren drie keer per jaar bovenschools hun resultaten aan. Bovenschools geven we hints, aanwijzingen: zo zou je het kunnen doen. Maar het zijn de directeur en de ib’er die met de data teruggaan naar de school. Doen we de goede dingen, doen we ze goed. Ze moeten iedereen verantwoordelijk maken. Ze moeten dus goed kunnen samenwerken.”
opbrengstgericht werken - po raadpresentatie obs roombeek Enschederalfi en ralfi-lightaanvankelijk lezen tweede helft Woordenschat >