AGENDA
Structuurwijziging Steunpunt.. Friday 27 May 2011 Het Steunpunt Onderwijszorg gaat m.i.v. 01-08-2011 de begeleiding op scholen baseren op.. Lees verder >
Home - Leesverbeterplan Enschede

Leesverbeterplan Enschede

De aanpak op de Enschedese basisscholen is een voorbeeld van het verbeteren van taal- en leesresultaten. Uit het Enschedese leesverbeterplan blijkt dat kinderen op het gebied van lezen met sprongen vooruit gaan.


Wat houdt het leesverbeterplan nu eigenlijk in? Wat merken de kinderen? En wat merken de ouders?
Heel veel.
Uit onderzoek blijkt, dat vlot kunnen lezen ontzettend belangrijk is voor het succesvol doorlopen van het basisonderwijs en van het voortgezet onderwijs. Goed en vlot kunnen lezen is de basis van schoolsucces.

Het leesverbeterplan Enschede wordt begeleid door Kees Vernooy, lector aan de Hogeschool Edith Steyn Hengelo.

Kees Vernooy benadrukt vooral, dat het gaat om de leerkracht in de groep. Het gaat om de kwaliteit en om de effectiviteit van de instructie. Revolutionair is zijn aanpak wat betreft het leesonderwijs. Alleen die aanpakken worden nu toegepast, die hun positieve effect in de praktijk hebben bewezen, een doelgerichte aanpak.

Opvallend zijn de hoge doelen, die door de leerlingen behaald moeten worden. De lat ligt hoog, de praktijk wijst uit dat het kan. Het doel is om alle kinderen uit te dagen om het beter te doen.


De basisscholen behorend bij Steunpunt Onderwijszorg Enschede zijn niet tevreden met het behalen van de landelijke norm, maar zij leggen de lat met veel succes hoger.

Het gehele team van de school werkt intensief aan het leesverbeterplan. Het begint al in groep 1 en 2, waar kinderen al kennis maken met letters en klanken. Deze basis wordt verder uitgebouwd in de groepen 3 tot en met 8.

Deresultaten zijn zonder meer spectaculair te noemen. Meer dan 85% van de leerlingen behalen eind groep 3 AVI-2 en meer dan 85% van de leerlingen behalen eind groep 4 AVI-5
(AVI verwijst naar de moeilijkheidsgraad van een tekst, hoe moeilijker de tekst, hoe hoger het AVI-niveau).

Vlot kunnen lezen is zoals gezegd de basis van schoolsucces. Door vlot kunnen lezen breidt de woordenschat van de kinderen zich enorm uit.

Vlot kunnen lezen en woordenschat is de basis voor begrijpend lezen.

De basisscholen constateren, dat leerlingen meer leesplezier krijgen. Dit wordt bevorderd door het stilleesbeleid. De kinderen gaan met sprongen vooruit, krijgen meer zelfvertrouwen.

Door het leesverbeterplan laten niet alleen de leesprestaties een stijgende lijn zien, maar ook de rekenprestaties.

Het Leesverbeterplan Enschede trekt door zijn onorthodoxe aanpak en door zijn spectaculaire resultaten veel landelijke aandacht.
Ook Kees Vernooy is onder de indruk van de prestaties, die de basisscholen en de speciale basisscholen tot nu toe hebben bereikt.
Stelling van Kees Vernooy “goed onderwijs doet er toe”

Een uitspraak van een interne begeleider die veelzeggend is:

“onze school staat in een kansarme wijk, veel van onze kinderen komen met weinig bagage naar school. Thuis is er sprake van zware problematiek.
Voor het leesverbeterplan was de visie van onze school, dat onze kinderen het vooral naar hun zin moesten hebben.
Niet het lezen-taal-rekenen stond centraal, maar de pedagogische aanpak.
We zouden dit nu pamperen noemen.
Met het leesverbeterplan hebben we een totaal andere visie gekregen.
Onze kinderen kunnen veel meer.
We staan verbaasd welke resultaten we nu behalen.
Door het leesverbeterplan stellen we de kinderen in staat om zich te ontworstelen aan hun negatieve spiraal.
Onze kinderen krijgen kansen prof.dr. Aarnoutse:

Enschede ook kampioen met leesverbeterplan.
prof. dr. Aarnoutse.
"Ik ben erg blij dat het Enschedese Leesverbeterplan zo'n mooie resultaten behaalt op het gebied van lezen. Dat is te danken aan de grote inzet en bekwaamheid van de leerkrachten en de intern begeleiders, van de directeuren van de basisscholen en van de besturen van de verschillende scholen.

Het is ook te danken aan de professionele en geweldige inzet van Kees Vernooy.

Enschede is nu niet alleen kampioen van de eredivisie, maar ook landskampioen op het gebied van lezen.

Proficiat jullie allemaal".op schoolsucces.
En niet alleen de kinderen, maar ook de ouders profiteren van het leesverbeterplan.
We constateren verder, dat de gedragsproblematiek op school afneemt.
De kinderen krijgen een positief zelfbeeld, hebben meer zelfvertrouwen

Verbluffende leesresultaten Steunpunt Onderwijszorg Enschede.

artikell schoolblad

Kees Vernooy zegt het volgende: Elk kind kan leren lezen, ook kinderen in het speciaal onderwijs of kinderen uit taalarme mileus.

Met de leesresultaten van het Enschedese leesverbeterplan toont Kees aan, dat het mogelijk is om vrijwel alle leerlingen de techniek van het lezen bij te brengen.

Kees Vernooy: "Ik kreeg vorige week van Ad Kappen te horen, dat 98% van de kinderen begin groep 8 in Enschede AVI 9 beheersing las.
Dat is een ongelooflijk resultaat, mede gezien binnen de context van de moeilijke leerlingpopulatie die Enschede kenmerkt. "

Deze resultaten zijn ruim 20% hoger dan het landelijk gemiddelde! Dit gegeven laat tevens zien, dat succesvol opbrengstgericht werken wel degelijk mogelijk is.

De aanpak van SteunpuntOnderwijszorg Enschedebestaat uit een uitgebreide cocktail van maatregelen. Er is geen ingredient dat in zijn eentje verantwoordelijk is voor de grote sprong voorwaarts.
Vernooy koppelt de leesaanpak aan de inzichten uit studies naar wat wel en niet werkt in de klas:
 • resultaat gericht werken
 • leg de lat hoog, daag de leerlingen uit
 • leerstof moet centraal staan
 • gebruik goede methodes
 • geef effectieve instructie
 • spoor zwakke lezers zo vroeg mogelijk op
 • besteed veel leesuren.
 • zwakke lezers zijn gebaat bij instructie, instructie en instructie
 • Datamuur en groepsplan.
  Het opbrengstgericht werken staat centraal bij de aanpak van Steunpunt Onderwijszorg Enschede.
  Het werken met de datamuur is één van de verworvenheden van deze werkwijze.
  Met een datamuur worden de opbrengsten van de school en van de groep inzichtelijk gemaakt.
  De datamuur is de basis voor het opstellen en uitvoeren van een school en voor een groepsplan.
  Bij het groepsplan staan de instructiebehoeften van de leerlingen centraal:
  .leerlingen met verkorte instructie
  .leerlingen met basis instructie
  .leerlingen met verlengde instructie, de zorgleerlingen.

opbrengsgericht werken WERKT!! Kloof dicht.

Opbrengstgericht werken is het middel om de kloof tussen "witte" en "zwarte" scholen te dichten.

De volgende stelling is bewezen:
"leerlingen met ongelijke onderwijsbehoeften gelijk behandelen geeft ongelijke leerresultaten"

echter

"leerlingen met ongelijke onderwijsbehoeften ongelijk behandelen geeft gelijke leerresultaten"


Hoe kan dat?
De scholen met veel doelgroepleerlingen ontvangen uit verschillende bronnen (OKE en impulsgelden) extra financiele middelen.
Als de scholen dit inzetten op opbrengstgericht werken, dan stijgen de leerprestaties spectaculair.
Inzetten op opbrengstgericht werken betekent inzetten op de kwaliteit en effectiviteit van de instructie en op extra leer- en verwerkingstijd.
HETWERKT.

datamuur en groepsplan
Belangrijk onderdeel is het werken met de datamuur.
De leeropbrengsten worden ondergebracht in een datamuur. De datamuur is weer de basis voor het groepsplan.
goed lezen kan elke leerlingartikel leesverbeterplan Enschede- didaktiefhandleiding datamuursupportgroep - Sue Youngartikel leesverbeterplan Enschede- didaktiefbasisscholen lezen als de beste.format datamuur en groepsplan technisch lezengroepsplan begrijpend lezenhandleiding datamuur en groepsplan technisch lezenigdi-modelkwaliteitskaart datamuurkwaliteitskaart opbrengstgericht werkenkwaliteitskaart nieuwsbegriporganisatiemodellen igdipresentatie datamuur ,opbrengstgericht werken en groepsplan.presentatie leesverbeterplan Enschede po-raadpresentatie obs roombeek Enschedewerken met kwaliteitskaart opbrengstgericht werkenwoordenschat in de onderbouwpresentatie tips en suggesties tweede helft schooljaarTWEEDE IMPLEMENTATIEDIP